การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UniCon – University Connected)

              เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UniCon-University Connected) ระยะที่ 1 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 77 แห่ง โดยมีนายเชฐ ศรีแย้ม รักษาหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายสุนทร ชูเส้นผม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมพร้อมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการประชุมดังกล่าว สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้ชี้แจ้งทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาค ทั้งนี้นายเชฐ ศรีแย้ม รักษาหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญเป็นตัวแทนสถานบันอุดมศึกษา ร่วมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ส่งข้อมูลแบบ System to System ดีอย่างไร” เพื่อผู้พัฒนาจะได้นำข้อผิดพลาดจากากรทดสอบ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะข้อสังเกตต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมไปปรับปรุงระบบฯ ให้สมบูรณ์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 77 แห่ง สามารถใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UniCon-University Connected) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ