การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ UniCon-University Connected

                        เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องภานุรังษี ชั้น 1 โรงแรม The Royal River Hotel สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ UniCon – University Connected ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องการจัดส่งข้อมูลอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 นำโดยนายเชฐ ศรีแย้ม รักษาหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิทัล นางสาวปิยนันธ์ เสนะโห นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายวันณพงค์ วงศ์พานิช นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การจัดส่งข้อมูลมี 3 รูปแบบ แบบที่ 1 การส่งแบบ System to System เชื่อมโยงโดยตรงระหว่างระบบของมหาวิทยาลัยกับระบบ Unicon ของ สป.อว. แบบที่ 2 การส่งแบบ Manual ในรูปแบบ Excel Add-In แบบที่ 3 การส่งแบบ Manual ในรูปแบบ CSV File ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เลือกการส่งข้อมูลแบบ แบบ 1 System to System