แบบฟอร์มต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มขอรับบริการจากฝ่ายดูแลระบบสารสนเทศ

แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบฟอร์มแจ้งข้อผิดพลาดของระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ (ภาพรวม)

แบบรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ (ครั้งที่ 2) 

แบบสำรวจวัดความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศและบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบสอบถามความพึงพอใจการการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์