รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์

1.  สำหรับหน่วยงานระดับคณะฯ  

2. สำหรับหน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานพัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโยลีดิจิทัล

คุณวันณพงค์ วงศ์พานิช
 032-708601 ภายใน 1706
 wannaphong.won@mail.pbru.ac.th

ห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000