รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ (ครั้งที่ 2)

เป้าหมาย การติดตามความก้าวหน้า

  • เพื่อให้เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือ ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและอ้างอิงได้

  • รักษามาตรฐานและเพิ่มปริมาณ Content ให้มากขึ้น

  • เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ (ครั้งที่ 2)

1.  สำหรับหน่วยงานระดับคณะฯ  

2. สำหรับหน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานพัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโยลีดิจิทัล

คุณวันณพงค์ วงศ์พานิช
 032-708601 ภายใน 1706
 wannaphong.won@mail.pbru.ac.th

ห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000