ข่าวการอบมรม

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา และบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะ    ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3. เพื่อสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ https://bit.ly/2ZnLEj5

กิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom” สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom” ได้ที่ https://bit.ly/3fctR36 * หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. * จัดกิจกรรมในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น. รูปแบบการจัดอบรม 1. รูปแบบออนไลน์ 2. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานฝึกอบรมและบริการ คุณอาพร สุนทรวัฒน์ ห้องอินเตอร์เน็ต ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร VMWare

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักสูตร VMWare” วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ >> https://goo.gl/axafJe   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานฝึกอบรมและบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8613 E-Mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร Windows Server Administrator Workshop

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักสูตร Windows Server Administrator Workshop” วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ >> https://goo.gl/axafJe   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานฝึกอบรมและบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8613 E-Mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายแบบ WYSIWYG ด้วย Google Site และ การสร้างฐานข้อมูลอย่างง่ายด้วย Google Apps

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายแบบ WYSIWYG ด้วย Google Site วันที่จัดโครงการ >> วันที่ 15 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK 2. หลักสูตรการสร้างฐานข้อมูลอย่างง่ายด้วย Google Apps วันที่จัดโครงการ >> วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ >> https://goo.gl/axafJe ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานฝึกอบรมและบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8613 […]

1 2