ข่าวการอบมรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะด้านไอที เรื่องการใช้งาน Microsoft Teams

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง Microsoft Teams หรือ Teams ใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะด้านไอที เรื่องการใช้งาน Microsoft Teams             นำร่องโดยบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 99 ท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 17126 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4           ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดอบรม ใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่ 17-18 ก.ค. และ วันที่ 17-18 ส.ค. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์          ทั้งนี้การดำเนินโครงการมีคณะอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมการอบรม และผ่านการประเมินสมรรถนะเรื่อง Microsoft 365 80% ขึ้นไป ในรุ่นที่ 3และรุ่นที่ 4 ทั้งสิ้น 101 ท่าน     […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 และ วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์             ทั้งนี้การดำเนินโครงการมีคณะอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 240 ท่าน ซึ่งทุกท่านได้รับ Account Microsoft 365 และคำแนะนำการเข้าใช้งานตลอดจนการแนะนำแอพพลิเคชั่นต่างๆที่มาพร้อมกับ Account Microsoft 365 เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการใช้งานสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานสนับสนุนในส่วนงานต่างๆ

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ UniCon-University Connected

                        เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องภานุรังษี ชั้น 1 โรงแรม The Royal River Hotel สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ UniCon – University Connected ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องการจัดส่งข้อมูลอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 นำโดยนายเชฐ ศรีแย้ม รักษาหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิทัล นางสาวปิยนันธ์ เสนะโห นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายเจษฎาภรณ์ […]

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา และบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะ    ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3. เพื่อสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ https://bit.ly/2ZnLEj5

1 2