ข่าวการอบมรม

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ UniCon-University Connected

                        เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องภานุรังษี ชั้น 1 โรงแรม The Royal River Hotel สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ UniCon – University Connected ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องการจัดส่งข้อมูลอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 นำโดยนายเชฐ ศรีแย้ม รักษาหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิทัล นางสาวปิยนันธ์ เสนะโห นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายเจษฎาภรณ์ […]

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา และบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะ    ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3. เพื่อสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ https://bit.ly/2ZnLEj5

กิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom” สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom” ได้ที่ https://bit.ly/3fctR36 * หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. * จัดกิจกรรมในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น. รูปแบบการจัดอบรม 1. รูปแบบออนไลน์ 2. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานฝึกอบรมและบริการ คุณอาพร สุนทรวัฒน์ ห้องอินเตอร์เน็ต ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร VMWare

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักสูตร VMWare” วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ >> https://goo.gl/axafJe   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานฝึกอบรมและบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8613 E-Mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร Windows Server Administrator Workshop

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักสูตร Windows Server Administrator Workshop” วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ >> https://goo.gl/axafJe   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานฝึกอบรมและบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8613 E-Mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th

1 2