ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา และบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะ    ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3. เพื่อสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ https://bit.ly/2ZnLEj5

แนวปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

แนวปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้คณะ สาขาวิชาต่างๆ ติดต่อเพื่อจัดตารางเรียนกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เท่านั้น

ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563)

ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 (วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563) ยินดีให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ การเรียนการสอนออนไลน์ การจัดประชุมออนไลน์ การใช้บริการต่าง ๆ  ทั้งจากที่บ้าน และภายในมหาวิทยาลัย ช่องทางการให้บริการ Online Helpdesk และการติดต่อ 1. ผ่านระบบขอรับบริการและแจ้งปัญหา https://ict.pbru.ac.th/Helpdesk/ 2. FB INBOX ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล https://bit.ly/2X0Wtqv 3. เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล https://ict.pbru.ac.th/ 4. ระบบ E-DOCUMENT http://doc.pbru.ac.th/ 5. E-Mail info@pbru.ac.th  

แนะนำการใช้งาน Email ของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา

อีเมล (บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิต)   การเข้าใช้งาน นิสิตสามารถเข้าถึงบริการจากหน้าเว็บ https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/pbru-gapps-help/ หรือสามารถเข้าตรงจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้โดยตรง อีเมล @mail.pbru.ac.th ไปที่เว็บไซต์ https://www.google.go.th จากนั้นคลิกที่ “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” หรือ “Sign in” จากนั้นในหน้า ลงชื่อเข้าใช้งาน ในช่อง “Email or phone” หรือ “อีเมลหรือโทรศัพท์” ให้ระบุอีเมลของนิสิตแบบเต็ม เช่น xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th โดยชื่อผู้ใช้จะประกอบด้วย <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ> เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีที่อยู่อีเมล คือ smart.jin@mail.pbru.ac.th (ชื่อ Email สะกดตามบัตรประชาชน)                  ส่วน “รหัสผ่าน” เป็นเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานวิศวกรรมเครือข่าย คุณไพรัช บุญรอด FB :  https://bit.ly/2X0Wtqv […]

1 2 3 4