Soontorn Choosenpom

TRAINING : ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินจัดการอบรมโครงการสร้างเครื่องมือสำรวจและจัดเก็บข้อมูลบน Microsoft Forms สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การอบรมเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในโครงการสร้างเครื่องมือสำรวจและจัดเก็บข้อมูลบน Microsoft Forms           ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินจัดการอบรมเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในโครงการสร้างเครื่องมือสำรวจและจัดเก็บข้อมูลบน Microsoft Forms ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17126 ชั้น2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รอบ ดังนี้ สำหรับบุคลากรที่ยังไม่มี Account Microsoft 365 รอบที่1 วันที่ 12 มกราคม 67 และ สำหรับบุคลากรที่มี Account Microsoft 365 รอบที่2 วันที่ 18 มกราคม 67 รอบที่3 วันที่ 25 มกราคม 67 รอบที่4 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 67 […]

1 2