Campus Network Design

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม Campus Network Design ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560

Campus Network Design นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นโหนดให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือเป็นสมาชิกเครือข่ายมีความรู้หรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครือข่ายในเนื้อหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ