การอบรม : การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้

คุณอาพร สุนทรวัฒน์ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทางด้าน ICT แก่นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวข้อการอบรม : การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้
วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป