หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The Evolution of Overlay Networking

คุณเชฐ ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The Evolution of Overlay Networking
ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2562 – 5 เมษายน 2562
ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสิ่งที่จะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ คือ

1. มีความรู้ความเข้าใจใน technology ทางด้าน multicast ได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในการออแบบ Overlay Network บนพื้นฐานของ VXLAN ได้เป็นอย่างดี
โดยศูนย์จะได้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนางานในส่วนนี้ต่อไป