บุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมจัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมโครงการอบรมจัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

หลักสูตรที่บุคลากรเข้าอบรม มีดังนี้
หลักสูตรที่ 1 MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) จำนวน 3 วัน
หลักสูตรที่ 2 MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME) จำนวน 2 วัน

โดยบุคลากรของศูนย์จะได้รับความรู้เมื่อจบหลักสูตร ดังนี้

– สามารถใช้งานอุปกรณ์ MikroTik RouterOS RouterBoard ได้เป็นอย่างดี
– สิทธิ์ในการสอบใบรับรอง MTCNA, MTCUME ฟรี
– เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์สอบ MikroTik Academy มหาวิทยาลัยราชภัฏ