การอบรม : การใช้งาน Google Doc และ Google Slide

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากร
หัวข้อการอบรม : การใช้งาน Google Doc และ Google Slide
วันที่จัดโครงการ : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้บุคลากรจะได้รับความรู้ในการใช้งานGoogle Doc และ Google Slide เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป