การอบรม : การสร้างข้อสอบและแบบสอบถามด้วย Google Form ร่วมกับ QR CODE

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากร
หัวข้อการอบรม : การสร้างข้อสอบและแบบสอบถามด้วย Google Form ร่วมกับ QR CODE
วันที่จัดโครงการ : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้บุคลากรจะได้รับความรู้ในการสร้างข้อสอบและแบบสอบถามด้วย Google Form ร่วมกับ QR CODE เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป