การอบรม : การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) สำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ดังนั้นจึงได้จัดการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์