การอบรม : การแต่งภาพออนไลน์ไสต์ Photoshop เบื้องต้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากร และนักศึกษา
หัวข้อการอบรม : การแต่งภาพบนเว็บไซต์ออนไลน์ สไตล์ Photoshop เบื้องต้น
วันที่จัดโครงการ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ในการแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป