วีดีโอการอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร

วีดีโอการอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
ในวันที่ 6 ก.พ. 61 และ วันที่ 8 ก.พ. 61 โดยได้จัดอบรมให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ