บุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมงาน “36 th WUNCA ”

         เมื่อวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คุณเชฐ ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36” (36 th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมทั้งศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ตลอดจนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software อีกด้วย

         นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่ รวมถึงการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษาและวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษา สำหรับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ ของบุคลาการที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุดอีกทางหนึ่ง