ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

            ช่วงเช้าของวันนี้ 13 ธันวาคม 2560 ดร.ทัดทอง  พราหมณี ผู้ชวยอธิการบดี คุณเชฐ ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี