ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องอบรมแก่นักศึกษา ในหัวข้อ “การประเมินผลโครงการโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ”

หัวข้อการอบรม : การประเมินผลโครงการโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษาฯ
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (Room 17134) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (Room 17137)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

[foogallery id=”1978″]