บริการวิชาการ “การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม spss” วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


[foogallery id=”1897″]