วีดีโออบรมการจัดซื้อจัดจ้าง “การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ” ฯ

คลิปวีดีโอ “อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง “การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ” การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสินทรัพย์” เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี