การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิก”

วีดีโอโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิก”
ในวันที่ 6 ก.ค. 60 โดยได้จัดอบรมให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ