การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีที

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีที “การสร้างเอกสารและนำเสนองานด้วย Google Apps” วันที่ 22 มีนาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ