ข่าวการอบมรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร FreeBSD สำหรับผู้ดูแลระบบเบื้องต้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร FreeBSD สำหรับผู้ดูแลระบบเบื้องต้น วันที่ 20– 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ >> https://goo.gl/axafJe ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานฝึกอบรมและบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8613 E-Mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th

1 2