ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับรางวัล IPv6 Award 2018 จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

       วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับรางวัล IPv6 Award 2018 จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

การอบรม : การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้

คุณอาพร สุนทรวัฒน์ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทางด้าน ICT แก่นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อการอบรม : การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป

การอบรม : การใช้งาน Google App

คุณอาพร สุนทรวัฒน์ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทางด้าน ICT แก่นักศึกษา หัวข้อการอบรม : การใช้งาน Google App วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The Evolution of Overlay Networking

คุณเชฐ ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The Evolution of Overlay Networking ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2562 – 5 เมษายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสิ่งที่จะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ คือ 1. มีความรู้ความเข้าใจใน technology ทางด้าน multicast ได้เป็นอย่างดี 2. มีความรู้ความเข้าใจในการออแบบ Overlay Network บนพื้นฐานของ VXLAN ได้เป็นอย่างดี โดยศูนย์จะได้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนางานในส่วนนี้ต่อไป

บุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมจัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมโครงการอบรมจัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) หลักสูตรที่บุคลากรเข้าอบรม มีดังนี้ หลักสูตรที่ 1 MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) จำนวน 3 วัน หลักสูตรที่ 2 MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME) จำนวน 2 วัน โดยบุคลากรของศูนย์จะได้รับความรู้เมื่อจบหลักสูตร ดังนี้ – สามารถใช้งานอุปกรณ์ MikroTik RouterOS RouterBoard […]

1 2 3 4 7