ข่าวการอบรม

TRAINING : ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินจัดการอบรมโครงการสร้างเครื่องมือสำรวจและจัดเก็บข้อมูลบน Microsoft Forms สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การอบรมเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในโครงการสร้างเครื่องมือสำรวจและจัดเก็บข้อมูลบน Microsoft Forms           ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินจัดการอบรมเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในโครงการสร้างเครื่องมือสำรวจและจัดเก็บข้อมูลบน Microsoft Forms ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17126 ชั้น2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รอบ ดังนี้ สำหรับบุคลากรที่ยังไม่มี Account Microsoft 365 รอบที่1 วันที่ 12 มกราคม 67 และ สำหรับบุคลากรที่มี Account Microsoft 365 รอบที่2 วันที่ 18 มกราคม 67 รอบที่3 วันที่ 25 มกราคม 67 รอบที่4 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 67 […]

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนารายงานสถิติรูปแบบกราฟ

             วันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนารายงานสถิติรูปแบบกราฟ  ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้            ซึ่งจากการหารือ ได้ข้อกำหนด และรายละเอียดความต้องการจากทางทีมผู้บริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อนำไปพัฒนารายงาน และกราฟต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมนำเสนอ และทดสอบระบบงบประมาณฯ

วันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบงบประมาณ และระบบคำของบประมาณ)   ณ ห้อง LC201 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรจากกองนโยบายและแผนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้               การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ การควบคุมงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จัดกิจกรรมนำเสนอระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ

            วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมการรับฟังการนำเสนอระบบงานประกันคุณภาพฯการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://eqa.pbru.ac.th/   ณ ห้อง LC201 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฯกิจกรรมในครั้งนี้               การจัดกิจกรรมนำเสนอการใช้งานระบบฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับตัวแทนบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน  รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบได้ทดลองใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ และให้ข้อเสนอแนะในการใช้งานเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (National Cybersecurity Rating Index: NCRI)

        เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (National Cybersecurity Rating Index: NCRI) นำโดยนายสุนทร ชูเส้นผม นายไพรัช บุญรอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะ จำนวน 6 ท่าน ณ ห้อง ทีเค. แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 6 อาคารแกรนด์ คอนเวนชั่นโรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ และบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (บริษัท)

1 2 3 4