ผลงานเชิงวิเคราะห์ : เรื่องการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี