แนวปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

แนวปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ

ให้คณะ สาขาวิชาต่างๆ ติดต่อเพื่อจัดตารางเรียนกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เท่านั้น


แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์