งานพัฒนาซอฟต์แวร์

  • ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานต่างๆ นักศึกษา และคณาจารย์

 

  • วิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาระบบสารสนเทศรวมถึงดูแลระบบฐานข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ
  • บริการประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ และปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯให้ทันเหตุการณ์เสมอ 

 ติดต่อ-สอบถาม

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายงาน โทรภายใน 1706

คุณปิยนันท์  เสนะโห

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail : piyanun.sen@mail.pbru.ac.th

 ติดต่อ-สอบถาม

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายงาน โทรภายใน 1713

คุณนิสันติ ศีลประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail : nisanti.sin@mail.pbru.ac.th