บัญชีผู้ใช้งาน หรือ “PBRU Account” ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใช้สำหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งออกให้โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ

บัญชีผู้ใช้งาน (PBRU Account) สำหรับบุคลากร

 • ชื่อผู้ใช้ (Username) มี 2 รูปแบบคือ

  1) <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ>@pbru.ac.th เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีชื่อผู้ใช้ (Username) คือ smart.jin@pbru.ac.th

  2) <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>@pbru.ac.th เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีชื่อผู้ใช้ (Username) คือ smart@pbru.ac.th

 • รหัสผ่าน (Password) เบื้องต้น คือ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ผู้ใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ตามคู่มือที่อยู่ท้ายบทความนี้

ระเบียบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับบุคลากรใหม่

– สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และ แบบรับรองการใช้บริการบัญชีผู้ใช้ PBRU IT Account Internet
– ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้องสำนักงาน


การใช้งาน “PBRU Account”

DTC SERVICE

PBRU Account ใช้สำหรับล็อกอินเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย, ระบบสารสนเทศ, และบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เช่น ระบบบุคลากร ระบบแจ้งซ่อม เป็นต้น รายละเอียดดูในหัวข้อ “PBRU Account ใช้งานกับอะไรได้บ้าง” ซึ่ง PBRU Account ถือเป็นสมบัติของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะรหัสผ่าน ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และห้ามแจกจ่ายให้ผู้อื่นร่วงรู้

ข้อควรรู้

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง กรณีต้องการ เปลี่ยนรหัสผ่าน มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม Web browser แล้วไปที่ https://webmail.pbru.ac.th/ จะพบหน้าจอดังรูป
   • จากนั้นให้ Click เลือกที่ >> ขั้นสูง   จะพบกับหน้าจอดังภาพ
   • จากนั้นให้ Click >>ไปยัง webmail.pbru.ac.th (ไม่ปลอดภัย) จะพบกับหน้าจอดังภาพ
   • ให้ใส่ ชื่อผู้ใช้งานตามด้วย@pbru.ac.th  และรหัสผ่านให้ถูกต้อง
   • จากนั้น Click ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
 1. เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Outlook Web App ได้เรียบร้อยแล้ว จะพบกับหน้าจอดังรูป
  • คลิก "ตั้งค่าภาษา"  และ "เลือกโซนเวลา" จากนั้น Click บันทึก
  • จากนั้นให้เลือกการตั้งค่า -> เปลี่ยนรหัสผ่านดังรูป
  • จะมีหน้าจอให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
  • เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กด บันทึก
  • หลังจากนั้นรหัสผ่านใหม่ของคุณก็จะสามารถใช้งานในการ Login เข้าใช้งานในครั้งต่อๆไปได้

วิธีดำเนินการเมื่อลืมรหัสผ่าน

ติดต่อเจ้าหน้าทีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถ ติดต่อขอ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 ห้องสำนักงาน  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยนำบัตรประจำตัวพนักงาน, บัตรข้าราชการ,หรือบัตรประชาชนมาด้วย
 • ติดต่อขอคำแนะนำหรือขอความช่วยเหลือ ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 032-708601

วิธีสร้างรหัสผ่านอย่างไรให้ปลอดภัย

 • รหัสผ่านต้องมีความยาว 8 ตัวอักษรขึ้นไป
 • รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษร A-Z a-z 1-9 และตัวอักขระพิเศษ เช่น ! # @ % ^ _
 • ไม่แนะนำให้ใช้อักขระที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (Non-English characters) ในการกำหนดรหัสผ่าน
  • เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีระบบสารสนเทศหลากหลายประเภท ที่ใช้ “บัญชีผู้ใช้” เดียวกันนี้ ในการล็อกอิน เข้าระบบฯ
  • เพื่อความสะดวกในกรณีที่ต้องใช้งาน (ล็อกอิน) ระบบผ่านอุปกรณ์ Smartphone หรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ

PBRU Account ใช้งานกับระบบ "อะไร" ได้บ้าง

“บัญชีผู้ใช้” หรือ “PBRU Account” สามารถนำไปล็อกอิน/ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ บัญชีผู้ใช้งาน (Buu Account) ยังสามารถใช้ได้กับบริการและระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้