คุณอาพร สุนทรวัฒน์ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทางด้าน ICT แก่นักศึกษา
หัวข้อการอบรม : การใช้งาน Google App
วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป

 การอบรม : การใช้งาน Google App