Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /usr/local/www/apache24/data/wp-content/themes/plant/author.php on line 4

piyanun senaho

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UniCon – University Connected)

              เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UniCon-University Connected) ระยะที่ 1 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 77 แห่ง โดยมีนายเชฐ ศรีแย้ม รักษาหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายสุนทร ชูเส้นผม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมพร้อมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการประชุมดังกล่าว สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้ชี้แจ้งทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาค ทั้งนี้นายเชฐ ศรีแย้ม […]

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ UniCon-University Connected

                        เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องภานุรังษี ชั้น 1 โรงแรม The Royal River Hotel สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ UniCon – University Connected ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องการจัดส่งข้อมูลอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 นำโดยนายเชฐ ศรีแย้ม รักษาหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิทัล นางสาวปิยนันธ์ เสนะโห นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายเจษฎาภรณ์ […]