ดร.ทัดทอง  พราหมณี
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 

นายเชฐ  ศรีแย้ม
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานธุรการ งานบริการและฝึกอบรม งานวิศวกรรมเครือข่าย

นางกรกนกรัตน์ พูลเกิด
นักบริหารงานทั่วไป
 032-708601
 kornkanookrut.put@mail.pbru.ac.th

  

นางสาวอาพร สุนทรวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 032-708613
 aporn.son@mail.pbru.ac.th

 

นายไพรัช บุญรอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 032-708601
 pairach.boo@mail.pbru.ac.th

 งานซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุง

นายบรรเจิด ทองบวบ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
 032-708601
 bunjerd.tho@mail.pbru.ac.th

คุณสุนทร ชูเส้นผม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 032-701706
 soontorn.cho@mail.pbru.ac.th

งานพัฒนาซอฟต์แวร์ งานพัฒนาซอฟต์แวร์ งานพัฒนาซอฟต์แวร์

นายนิสันติ ศีลประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 032-405592 ต่อ 1713
 nisanti.sin@mail.pbru.ac.th

นางสาวปิยนันท์ เสนะโห
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 032-405592 ต่อ 1706
 piyanun.sen@mail.pbru.ac.th

นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 032-405592 ต่อ 1706
jassadaporn.pan@mail.pbru.ac.th