ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบริการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT  ตามความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
ภารกิจ :
  •  พัฒนาออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่หลักสูตรระดับพื้นฐานจนถึงระดับขั้นสูงเพื่อใช้สำหรับเป็นหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรม
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์

 
ชื่อหลักสูตร จำนวน ชม./คอร์ส สถานที่อบรม
Microsoft Office  จำนวน 11 หลักสูตร
  -  Basic Office for Beginners สำหรับผู้เริ่มต้น  12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Fundamentals Microsoft Excel for Beginners 6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Basic Word for Beginners สำหรับผู้เริ่มต้น 6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Basic PowerPoint for Beginners สำหรับผู้เริ่มต้น 6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Intermediate Microsoft Word ในการจัดการงานเอกสาร สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Intermediate Microsoft Excel PivotTable and PivotChartสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน  12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Tips & Trick for Microsoft Word สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน  6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Tips & Trick for Microsoft Excel สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน  6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Tips & Trick for Microsoft PowerPoint สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน  6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การผลิตสื่อนำเสนอและใช้ในการสอน (Microsoft PowerPoint / ฯลฯ) (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและผู้ที่สนใจ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้น  6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Microsoft System  จำนวน 2 หลักสูตร
  -  พื้นฐานการจัดการ Windows 10 อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Windows Server 2012 R2 Administrator Workshop (Solutions Associate) 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Software  Graphic Design จำนวน 5 หลักสูตร
  -  Adobe Photoshop ในการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพเบื้องต้น  12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Adobe Illustrator ในการสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ เบื้องต้น  12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  แต่งภาพบนเว็บไซต์ออนไลน์ สไตล์ Photoshop เบื้องต้น  12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การผลิตสื่อเชิงเนื้อหา (Animation/Clip/หนังสั้น) (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและผู้ที่สนใจ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การผลิตสื่อเชิงกระบวนการ (PBL using ICT) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Google App for Education  จำนวน 7 หลักสูตร
  -  สร้างเอกสารและเอกสารนำเสนองาน ด้วย Google Apps 6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การสร้างข้อสอบ แบบสอบถาม ด้วย Google Form 6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การพัฒนาฐานข้อมูลอย่างง่าย ด้วย Google Apps  12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การสร้างไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย โดยไม่ต้องเขียนโค้ด 6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ 6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Google scholar กับงานวิจัย 6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน (Google App/Perzi) (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและผู้ที่สนใจ) 6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Algorithm and Programming  (Open Source)  จำนวน 7 หลักสูตร
  -  การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla CMS 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การพัฒนาเว็บไชต์ด้วย Wordpress CMS 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle LMS 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การใช้งาน Linux เบื้องต้น 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การติดตั้งและใช้งาน Linux สำหรับแม่ข่ายในองค์กร 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การประยุกต์ใช้งาน Linux สำหรับงาน Security 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การประยุกต์ใช้งาน Linux สำหรับงานบริการอินเทอร์เน็ต 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Technical Element Database  จำนวน 2 หลักสูตร
  -  Database Design and SQL  6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Relational Database Management System (RDBMS)  6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Network  จำนวน 6 หลักสูตร
  -  IPv6 Network Administrator Workshop 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Understanding Network Fundamentals 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Troubleshooting TCP/IP Internetworking 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  TCP/IP Internetworking 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  Network Administration and Monitoring Tools 7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Security  จำนวน 2 หลักสูตร
  -  Network & Internet Security for IT Professionals 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -  การดูแลและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 
ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม จำนวนที่รับ วันที่ปิดรับสมัคร จำนวนผู้สมัคร สมัครอบรม
การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายแบบ WYSIWYG ด้วย Google Site    15 มิ.ย. 61   13 มิ.ย.61 https://goo.gl/sjZNHy
การสร้างฐานข้อมูลอย่างง่ายด้วย Google Apps   19 มิ.ย.61   13 มิ.ย.61 https://goo.gl/sjZNHy
หลักสูตร FreeBSD สำหรับผู้ดูแลระบบเบื้องต้น   20-21 มิ.ย.61   13 มิ.ย.61 https://goo.gl/sjZNHy  
หลักสูตร Windows Server Administrator Workshop   28-29 มิ.ย.61   13 มิ.ย.61 https://goo.gl/sjZNHy
หลักสูตร VMWare   26-27 มิ.ย.61   13 มิ.ย.61 https://goo.gl/sjZNHy
Sample Description

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม
คุณอาพร สุนทรวัฒน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-1709
  aporn.son@mail.pbru.ac.th