ห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ บริการห้องฝึกอบรม และจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายนอก/ภายในและนักศึกษาตามความเหมาะสม

ห้อง Internet (Room 17123)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 42 เครื่อง
 • บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet
 • บริการปริ้นงาน
 • Network speed 1000 Mbps

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (Room 17126)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 48 เครื่อง
 • สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม/นักศึกษาได้ 48 ท่าน
 • บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • Network speed 1000 Mbps

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (Room 17133)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 42 เครื่อง
 • สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม/นักศึกษาได้ 42 ท่าน
 • บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • Network speed 1000 Mbps

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (Room 17134)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
 • สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม/นักศึกษาได้ 40 ท่าน
 • บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • Network speed 1000 Mbps

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 (Room 17137)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 52 เครื่อง
 • สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม/นักศึกษาได้ 52 ท่าน
 • บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • Network speed 1000 Mbps

อัตราค่าตอบแทนการใช้ห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด ความจุ
(ที่นั่ง)
อัตราค่าธรรมเนยีมการขอใช้อาคาร
สถานที่ /วัน
ค่ามัดจำความเสียหาย 50% ค่าตอบแทน / วัน รวมยอดค่าใช้จ่าย
(ค่าธรรมเนียม + ค่าตอบแทน)
ค่าบำรุงสถานที่ ค่าบำรุงอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค รวมค่าธรรมเนียม  จนท.โสต แม่บ้าน รวมค่าตอบแทน
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ชั้น 2
(ห้อง 17126)
48 4,000 500 500 5,000 2,500 600 400 1,000 6,000
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ชั้น 3
(ห้อง 17133)
42 4,000 500 500 5,000 2,500 600 400 1,000 6,000
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ชั้น 3
(ห้อง 17134)
40 4,000 500 500 5,000 2,500 600 400 1,000 6,000
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ชั้น 3
(ห้อง 17137)
52 4,000 500 500 5,000 2,500 600 400 1,000 6,000

ดาวโหลดเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒

[download id="2920" template="DOWNLOAD"]