ห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ บริการห้องฝึกอบรม และจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายนอก/ภายในและนักศึกษาตามความเหมาะสม

ห้อง Internet (Room 17123)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 42 เครื่อง
 • บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet
 • บริการปริ้นงาน
 • Network speed 1000 Mbps

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (Room 17126)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 48 เครื่อง
 • สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม/นักศึกษาได้ 48 ท่าน
 • บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • Network speed 1000 Mbps

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (Room 17133)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 42 เครื่อง
 • สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม/นักศึกษาได้ 42 ท่าน
 • บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • Network speed 1000 Mbps

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (Room 17134)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
 • สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม/นักศึกษาได้ 40 ท่าน
 • บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • Network speed 1000 Mbps

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 (Room 17137)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 52 เครื่อง
 • สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม/นักศึกษาได้ 52 ท่าน
 • บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • Network speed 1000 Mbps

อัตราค่าตอบแทนการใช้ห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ขนาดความจุของห้อง อัตราค่าตอบแทน (บาท)
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ต่อหนึ่งวัน) ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ต่อหนึ่งวัน)
จันทร์ - ศุกร์ เสาร์ -อาทิตย์
/ นักขัตฤกษ์
จันทร์ - ศุกร์ เสาร์ -อาทิตย์
/ นักขัตฤกษ์
***ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องอบรม
ไม่เกิน 40 คน - - 4,500 5,000
ไม่เกิน 52 คน - - 4,500 5,000