สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่
-  งานสารบรรณ
-  งานจัดทำเอกสาร
-  งานบริหารบุคคล
-  งานการเงินและพัสดุ
-  งานวางแผนและงบประมาณ
-  ตลอดจนงานด้านประชาสัมพันธ์

  ติดต่อ-สอบถาม

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายงาน 032-708601 โทรภายใน 8601

คุณกรกนกรัตน์ พัชรภาสกรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail : kornkanookrut.put@mail.pbru.ac.th