สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่
-  งานสารบรรณ
-  งานจัดทำเอกสาร
-  งานบริหารบุคคล
-  งานการเงินและพัสดุ
-  งานวางแผนและงบประมาณ
-  ตลอดจนงานด้านประชาสัมพันธ์

  ติดต่อ-สอบถาม

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายงาน โทรภายใน 8601

- คุณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail :  @pbru.ac.th

 

 

 - คุณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail : @pbru.ac.th