ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์

[wonderplugin_carousel id=”2″]

ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์

          ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ…… เนื่องมาจากคอมพิวเตอร์สำหรับบริการนักศึกษาได้กระจัดกระจายอยู่ตามอาคาร… อาคาร…ซึ่งไม่สะดวกในการควบคุมดูแลและจัดการ การจัดตั้งครั้งแรกอยู่ที่ชั้น…. อาคาร…และเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้ขยายห้องสำหรับบริการไปที่อาคารหอสมุดชั้นล่าง (อาคารหอสมุดเดิม)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านการศึกษาของนักศึกษา
อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และเพื่อวางพื้นฐานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

โดยมีการให้บริการดังนี้

–  บริการวิชาการ จัดการด้านการฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา อาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
–  บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
–  บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการ บริการด้านการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้งานบริการแล้ว สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยังต้องรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถบริการ คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่นอีกด้วย

ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ มีดังนี้

          พ.ศ. 2540 – 2545