หน่วยงานภายใน

หน่วยงาน เบอร์โทรภายใน เบอร์โทรศัพท์ภายนอก แฟกซ์
สำนักงานอธิการบดี 8605  032-708605  
-  กองกลาง 1441     
งานบริหารงานทั่วไป 8605 032-473631-9 032-493308
งานบริหารงานบุคคล 8611 032-708611,032-473645 032-493667
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน 8606 032-708606,032-473644
งานบริหารพัสดุอาคารสถานที่  8604 032-708604,032-473643
งานสภามหาวิทยาลัย 8626 032-708626,032-473627
นิติกร 8625 032-708625
พนักงานขับรถ
(ที่พักพนักงานขับรถ)
1322
งานประชุมและการประชาสัมพันธ์ 032-493298
งานประชาสัมพันธ์ 8612 032-708612,032-473641
สถานีวิทยุกระจายเสียง 1377 032473647
หน่วยตรวจสอบภายใน 1393 032-473652
ร้านปัญญาชนมาร์ท 1321 032-415155
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(คลีนิกเวชกรรม)
2002
สระว่ายน้ำ 8630 032-708630
ป้อมยาม 1300
ป้อมตำรวจ 1191 , 1323
ที่พักเวรยาม 1234 0324-73623
ปั๊มน้ำมัน ปตท. 1199
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1363
สมาคมศิษย์เก่า 1666
-  กองนโยบายและแผน 8603 032-708603,032-473616
-  กองพัฒนานักศึกษา 8610 032-708610,032-473614
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 8607  032-708607,032-473615,
032-473642
 032-493312
งานประกันคุณภาพการศึกษา 8614 032-708614,032-473619
งานบัณฑิตศึกษา 1310 032-473626
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8609  032-708609,032-473610-12  032-473611
-  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 8601 032-473650-1 , 032-708601
งานธุรการ 8601 032-708601
งานวิศวกรรมเครือข่าย 1714
งานบริการและฝึกอบรม 1709
งานซ่อมบำรุง 8601,1706 032-708601
งานพัฒนาซอฟแวร์ 1706 , 1713
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 8608  032-708608,032-473613
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1386 032-473649
อาคารเพชรน้ำหนึ่ง 1313 032-473640

คณะและโรงเรียนสาธิตฯ

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรภายใน เบอร์โทรศัพท์ภายนอก แฟกซ์
คณะครุศาสตร์ 8621 032-473606
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8619 032-473646,032473654
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8620 032-473609
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8615 032-473607
คณะวิทยาการจัดการ 8616 032-473608
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8618 032-473605
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 8617 032-473600
คณะพยาบาลศาสตร์ 8622 032-473648
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 8623  032-473625

สาขาวิชา

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรภายใน เบอร์โทรศัพท์ภายนอก แฟกซ์
สาขาภาษาไทย 8646 032-708646
สาขาภาษาอังกฤษ 8647 032-708647
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 8648 032-708648
สาขาสังคมศึกษา 8649 032-708649
สาขาศิลปศึกษา 8650 032-708650
สาขาการพัฒนาชุมชน 8651 032-708651
สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 8652 032-708652
สาขาภาษาจีน 8653 032-708653
สาขาศิลปะและการออกแบบ 8654 032-708654
สาขาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8655 032-708655
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 8656 032-708656
สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ 8657 032-708657
สาขานิติศาสตร์ 8658 032-708658
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 8659 032-708659
สาขาการจัดการ 8660 032-708660
สาขาการตลาด 8661 032-708661
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 8662 032-708662
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8663 032-708663
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 8664 032-708664
สาขานิเทศศาสตร์ 8665 032-708665
สาขาคอมพิวเตอร์ 8666 032-708666
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8667 032-708667
สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 8668 032-708668
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 8670 032-708670
สาขาเคมี 8671 032-708671
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8672 032-708672
สาขาชีววิทยา 8673 032-708673
สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 8674 032-708674
สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 8675 032-708675
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8676 032-708676
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 8677 032-708677
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 8678 032-708678
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 8679 032-708679
สาขาวิศวกรรมพลังงาน 8680 032-708680
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 8681 032-708681
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 8682 032-708682
สาขาสัตวศาสตร์ 8683 032-708683
สาขาเกษตรศาสตร์ 8684 032-708684
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 8685 032-708685
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8686 032-708686
สาขาการศึกษาปฐมวัย 8687 032-708687
สาขาพลศึกษา 8688 032-708688
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 8689 032-708689
สาขาการแพทย์แผนไทย 8690 032-708690
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8691 032-708691
สาขาสุขภาพและความงาม 8692 032-708692