ประกาศ ขอปิดให้บริการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (เป็นการชั่วคราว)

bannerdtc

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 5) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงขอปิดให้บริการ

โดยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ยังคงใช้บริการ ต่างๆของศูนย์ฯผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. Inbox Page FB ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

2. E-mail : info@pbru.ac.th

ทางศูนย์ฯต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย