การ Login เข้าใช้งาน Internet ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดทำระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งาน Internet จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ดังนั้น นักศึกษาที่ต้องการใช้งาน Internet จะต้องทำการ Login เข้าใช้งาน Internet ก่อนทุกครั้ง โดยใช้ PBRU Account  ของนักศึกษา เพื่อยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การ Login เข้าใช้งาน Internet นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ 2 เส้นทาง คือ
–  ระบบเครือข่ายแบบสาย เช่น สายแลน หรือ
–  ระบบเครือข่ายแบบไร้สายหรือ WIFI
ซึ่งเมื่อเชื่อมต่อแล้วระบบจะให้นักศึกษาทำการ Login เข้าใช้งาน Internet

ขั้นตอนในการ Login เข้าใช้งาน Internet มีดังนี้
– ระบบเครือข่ายแบบสาย (Lan)

1. การเข้าใช้งาน Internet โดยผ่านระบบเครือข่ายแบบสาย เมื่อนักศึกษาเปิด Browser เพื่อพิมพ์ ชื่อ Website ที่ต้องการใช้งาน จะพบกับหน้าจอดังภาพ

2. ให้นักศึกษาเลือกที่ => ขั้นสูง จากนั้นจะพบกับข้อความดังภาพ เมื่อพบกับหน้าจอดังภาพแล้วให้นักศึกษาคลิ๊กเลือกไปยัง  => 10.1.254.41 (ไม่ปลอดภัย)

3. ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยังหน้าจอการ Login เข้าใช้งาน Internet ดังภาพ

4. ให้นักศึกษากรอกข้อมูล User Name และ Password เพื่อเนินการ Login เข้าใช้งาน Internet แล้วคลิกปุ่ม Sign On ดังภาพ

5. เมื่อคลิกปุ่ม Sign On จะพบกับหน้าจอดังภาพ ให้นักศึกษาคลิกปุ่ม Continue เพื่อให้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯได้

– ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WIFI)

นักศึกษาสามารถเลือกดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเครือข่ายไร้สายตามประเภท และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้งานตามลิ้งนี้

Microsoft OS Platform คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการจาก Microsoft

Apple OS Platform คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จาก Apple

Android OS Platform คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการ Android

Windows 10

Mac OS

Android (PBRU-Wifi)

Windows 8, Windows 8.1

iOS (PBRU-Wifi)

Android (PBRU-5G)

Windows 7

iOS (PBRU-5G)

User และ Password ในการ Login เข้าใช้งาน Internet ระบบจะกำหนดให้ใช้ Username  และ Password ของนักศึกษา ซึ่งกำหนดตามเงื่อนไข ดังนี้

USERNAME
   –  จะเป็นรหัสนักศึกษา เช่น  591224205

PASSWORD
–  คือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักศึกษา เช่น 1350400088xxx

*** รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Account ในการ Login เข้าใช้งาน Internet >>> CLICK

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานวิศวกรรมเครือข่าย
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8601