ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Network Switch รองรับ Internet ณ อาคาร 27 (โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00น.

ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Network Switch รองรับ Internet ณ อาคาร 27 (โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี)  เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น