แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศและบริการฯ

 

เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่านให้ช่วยทำแบบประเมินเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการฯ และงานประกันคุณภาพ โดยสามารถทำแบบประเมินออนไลน์ได้ตามลิงค์ดังกล่าวนี้ https://goo.gl/3ouEiR

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ