ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล IPv6 Ready Pioneer Award And IPv6 Ready Rookie Award สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ DNS Mail และ Web

IPV6 READY PIONEER AWARD AND IPV6 READY ROOKIE AWARD