ฝึกอบรม Trainning

 

       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบริการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT  ตามความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
ภารกิจ :
  •  พัฒนาออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่หลักสูตรระดับพื้นฐานจนถึงระดับขั้นสูงเพื่อใช้สำหรับเป็นหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรม
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์

[TABS_R id=1497]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม
คุณอาพร สุนทรวัฒน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-1709
  aporn.son@mail.pbru.ac.th