ห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ บริการห้องฝึกอบรม และจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายนอก/ภายในและนักศึกษาตามความเหมาะสม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

trainningroom
trainningroom

ห้อง Internet (Room 17123)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 84 เครื่อง
 • บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet
 • Network speed 1000 Mbps
 • HP ProDesk 600 G1 SFF, จอ 18.5 นิ้ว, RAM 8GB, HD 2TB, Windows 10, Office 2016 EN/TH
trainningroom
trainningroom

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (Room 17126)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 48 เครื่อง
 • สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม/นักศึกษาได้ 48 ท่าน
 • บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • Network speed 1000 Mbps
 • HP Pro 3330 Micro Tower, จอ 24 นิ้ว, RAM 8GB, HD SSD WD GREEN 120GB, Windows 10, Office 2016 EN/TH
trainningroom
trainningroom

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (Room 17133)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 42 เครื่อง
 • สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม/นักศึกษาได้ 42 ท่าน
 • บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • Network speed 1000 Mbps
 • HP ProDesk 600 G1 SFF, จอ 18.5 นิ้ว, Intel(R) UHD Graphics 630 onboard, RAM 8GB, HD 2TB, Windows 11, Office 2016 EN/TH
trainningroom

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (Room 17134)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
 • สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม/นักศึกษาได้ 40 ท่าน
 • บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • Network speed 1000 Mbps
 • HP Pro 3330 Micro Tower, จอ 24 นิ้ว, RAM 8GB, HD 1TB, Windows 11, Office 2016 EN/TH
trainningroom
trainningroom

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 (Room 17137)

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 52 เครื่อง
 • สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม/นักศึกษาได้ 52 ท่าน
 • บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • Network speed 1000 Mbps
 • HP ProDesk 600 G1 SFF, จอ 18.5 นิ้ว, RAM 8GB, HD SSD WD GREEN 120GB, Windows 10, Office 2016 EN/TH
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่
อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าตอบแทนการใช้ห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณสุนทร ชูเส้นผม
032-708601 ต่อ 1706
 soontorn.cho@mail.pbru.ac.th

ห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000