หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วยงานภายใน

หน่วยงาน เบอร์โทรภายใน เบอร์โทรศัพท์ภายนอก แฟกซ์
สำนักงานอธิการบดี 8605  032-708605  
-  กองกลาง 1441     
งานบริหารงานทั่วไป 8605 032-493300-6 032-493308
งานบริหารงานบุคคล 8611 032-708611 032-493667
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน 8606 032-708606  
งานบริหารพัสดุอาคารสถานที่  8604 032-708604  
งานสภามหาวิทยาลัย 8626 032-708626  
นิติกร 8625 032-708625  
พนักงานขับรถ
(ที่พักพนักงานขับรถ)
1322    
งานประชุมและการประชาสัมพันธ์   032-493298  
งานประชาสัมพันธ์ 8612 032-708612  
สถานีวิทยุกระจายเสียง 1377 032-405513 , 032493269  
หน่วยตรวจสอบภายใน 1393    
ร้านปัญญาชนมาร์ท 1321 032-415155  
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(คลีนิกเวชกรรม)
2002    
สระว่ายน้ำ 8630 032-708630  
ป้อมยาม 1300    
ป้อมตำรวจ 1191 , 1323    
ที่พักเวรยาม 1234    
ปั๊มน้ำมัน ปตท. 1199    
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1363    
สมาคมศิษย์เก่า 1666    
-  กองนโยบายและแผน 8603 032-708603  
-  กองพัฒนานักศึกษา 8610 032-708610  
       
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 8607  032-708607  032-493312
งานประกันคุณภาพการศึกษา 8614 032-708614  
งานบัณฑิตศึกษา 1310    
       
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8609  032-708609  032-493272
-  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 8601 032-405592 , 032-708601  
งานธุรการ 8601 032-708601  
งานวิศวกรรมเครือข่าย 1714    
งานบริการและฝึกอบรม 1709    
งานซ่อมบำรุง 8601,1706 032-708601  
งานพัฒนาซอฟแวร์ 1706 , 1713    
       
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 8608  032-708608  
       
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1386  032-405577  
       
อาคารเพชรน้ำหนึ่ง 1313  032-493310  

 

คณะและโรงเรียนสาธิตฯ

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรภายใน เบอร์โทรศัพท์ภายนอก แฟกซ์
คณะครุศาสตร์ 8621 032-708621  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8619  032-414455  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8620  032-493270  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8615  032-493268  
คณะวิทยาการจัดการ 8616  032-493269  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8618  032-493266  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 8617  032-493240  
คณะพยาบาลศาสตร์ 8622  032-405558  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 8623  032-493295  

 

สาขาวิชา

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรภายใน เบอร์โทรศัพท์ภายนอก แฟกซ์
สาขาภาษาไทย 8646 032-708646  
สาขาภาษาอังกฤษ 8647 032-708647  
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 8648 032-708648  
สาขาสังคมศึกษา 8649 032-708649  
สาขาศิลปศึกษา 8650 032-708650  
สาขาการพัฒนาชุมชน 8651 032-708651  
สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 8652 032-708652  
สาขาภาษาจีน 8653 032-708653  
สาขาศิลปะและการออกแบบ 8654 032-708654  
สาขาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8655 032-708655  
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 8656 032-708656  
สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ 8657 032-708657  
สาขานิติศาสตร์ 8658 032-708658  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 8659 032-708659  
สาขาการจัดการ 8660 032-708660  
สาขาการตลาด 8661 032-708661  
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 8662 032-708662  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8663 032-708663  
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 8664 032-708664  
สาขานิเทศศาสตร์ 8665 032-708665  
สาขาคอมพิวเตอร์ 8666 032-708666  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8667 032-708667  
สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 8668 032-708668  
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 8670 032-708670  
สาขาเคมี 8671 032-708671  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8672 032-708672  
สาขาชีววิทยา 8673 032-708673  
สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 8674 032-708674  
สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 8675 032-708675  
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8676 032-708676  
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 8677 032-708677  
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 8678 032-708678  
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 8679 032-708679  
สาขาวิศวกรรมพลังงาน 8680 032-708680  
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 8681 032-708681  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 8682 032-708682  
สาขาสัตวศาสตร์ 8683 032-708683  
สาขาเกษตรศาสตร์ 8684 032-708684  
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 8685 032-708685  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8686 032-708686  
สาขาการศึกษาปฐมวัย 8687 032-708687  
สาขาพลศึกษา 8688 032-708688  
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 8689 032-708689  
สาขาการแพทย์แผนไทย 8690 032-708690  
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8691 032-708691  
สาขาสุขภาพและความงาม 8692 032-708692