ข่าวการอบรม

รวมข่าวการอบรมของศูนย์ฯ

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (National Cybersecurity Rating Index: NCRI)
ข่าวการอบรม

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (National Cybersecurity Rating Index: NCRI)

Read More »