pbru

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน

1

คลิกที่เมนูด้านซ้าย

“ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต” หรือ “สายตรงอธิการบดี”

2

กรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้ร้องเรียน / หัวข้อการร้องเรียน

โดย * เป็นช่องที่ท่านจำเป็นต้องกรอก
กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน และรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน

3

คลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นคลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน โดยระบบจะส่งเรื่องไปยัง เจ้าหน้าที่ต่อไป

4

ระบบจะทำการออก Ticket ID

เมื่อส่งเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการออก Ticket ID และ QR CODE สำหรับใช้ติดตามเรื่องร้องเรียน
ท่านสามารถใช้เครื่องอ่าน QR CODE สแกนรหัสเพื่อทำการติดตามสถานะของเรื่องร้องเรียน หรือ คลิกที่เมนูติดตามเรื่องร้องเรียน