pbru

ขั้นตอนการติดตามเรื่องร้องเรียน

1

คลิกที่เมนูติดตามเรื่องร้องเรียน

ให้ท่านคลิกที่เมนูซ้ายมือ "ติดตามเรื่องร้องเรียน"

2

กรอกหมายเลข Ticket ID

กรอก Ticket ID ซึ่งเป็นรหัสติดตามเรื่องร้องเรียนของท่าน ที่ได้รับจากระบบลงไปในช่องติดตามเรื่องร้องเรียน
จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา

3

ระบบทำการค้นหา Ticket ID

เมื่อกรอกรหัสติดตามเรื่องร้องเรียนแล้ว ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลตาม Ticket ID ของท่าน

4

ระบบจะแสดงสถานะของเรื่องร้องเรียน

หาก Ticket ID ของท่านถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลเรื่องร้องเรียนรวมถึงความก้าวหน้า ของการดำเนินการให้ท่านได้รับทราบ
หรือตรวจสอบสถานะของเรื่องร้องเรียนผ่านการแสกน QR CODE ที่ท่านได้รับ